Generalforsamling d. 1.november 2022

Indkaldelse til Generalforsamling

For Bjerringbro Folkedansere den 1-11-2022 kl. 20:30 på Enggården

Foreningen giver kage og lagkage ved generalforsamlingen

Medbring selv kaffe og tallerken + bestik

 

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Formandens beretning. Og godkendelse heraf.

3.  Revideret regnskab ved kasseren. Og godkendelse heraf.

4.  Indkomne forslag.

5.  Valg af bestyrelse. På valg er Bent og Linda begge to modtager genvalg.

6. Valg af to suppleanter (vælges for et år ad gangen. På valg Dorthe og Jens Peter begge modtager genvalg.                                                         

7.  Valg af 1 revisor. På valg Anni Futtrup Andersen.

8. Valg af 1 revisorsuppleant.

9.  Valg af fanebærer.

10. Ændring af §2 i vedtægterne.

Nu: Foreningen er efter generalforsamlingens beslutning medlem af foreningen: Folkedans Danmark

Ændres til: Foreningen er efter generalforsamlingens beslutning IKKE medlem af foreningen: Folkedans Danmark  

11. Eventuelt.

 

Med Venlig hilsen

Bjerringbro Folkedansere